odpady ropopochodne

Baza wyszukanych haseł

Księga Ocalenia / The Book of Eli (2010) *DVDRip - Filmy z polskim ...

Temat: EURO 2012 w Gdańsku
w to miejsce trujące odpady m.in. z zakładów przemysłowych. Substancje budzące wątpliwości są zabezpieczane, a próbki wysyłane do specjalistycznego laboratorium w Katowicach, które podpowiada właściwą metodę utylizacji. (...) Czy wybierając miejsce lokalizacji zrobiono wstępne badania gruntu wiedząc o nieodpowiedzialnej polityce... Ziemię z Letniewa wysypuje się na pola prywatnych właścicieli hektarów. A gdzie tą skażoną. I jaki będzie koszt dodatkowy. Utylizacja ropopochodnych skażeń...
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=1055Temat: Odpady z letnickiego górotworu w żwirowni koło Skarszew
... lipca 2009 To podejrzenie wzbudza szczególną grozę. Nie napawa też optymizmem przekonanie niektórych radnych, że wraz z ziemią mogły trafić na wyrobisko „tylko” odpady niebezpieczne z letnickiego górotworu (zawierające substancje ropopochodne...
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=1120


Temat: Wydarzenia o charakterze kryminalnym
... Na ich terenie 'producent' sprzedawał bowiem paliwo własnej produkcji. Zatrzymano kilka osób i zabezpieczono mienie. Śledztwo trwa. Wykryta afera paliwowa ma niestety także przykre konsekwencje dla środowiska naturalnego. Wszystkie ropopochodne odpady...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=568


Temat: Zawarcie Umowy na zakup wyposażenia magazynów MPS
... zakup wyposażenia magazynów mps celem zapewnienia bezpiecznego składowania, magazynowania i usuwania rozlewisk produktów naftowych oraz gromadzenia odpadów ropopochodnych. . Znak sprawy 3/PN/KE/03/07. Zgodnie z art. 92 ust 2 stawy z 29...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1283


Temat: PN na wyposażenia magazynów mps celem zapewnienia bezpieczne
... wyposażenia magazynów mps celem zapewnienia bezpiecznego składowania, magazynowania i usuwania rozlewisk produktów naftowych oraz gromadzenia odpadów ropopochodnych . Nr sprawy 3/PN/KE/03/07. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1063


Temat: ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie PN
dotyczy: protestu w postępowaniu przetargowym na wykonanie czyszczenia - odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych ( nr sprawy: LOG/139/2007) Informuję, że działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ... od wykonawców dokumentu:"aktualnego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 16.07.08, wystawionego przez Prezydenta Wrocławia", natomiast zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.251) art. 17 - 19 Wykonawca powinien przedstawić opracowany program gospodarki odpadami zatwierdzony przez właściwy terytorialnie organ tj. wojewodę. Jednocześnie zamawiający wyznaczył zbyt krótki okres na składanie ofert, w związku z czym wykonawcy nie są w stanie przedstawić w dniu składania ofert zatwierdzonego programu gospodarowania odpadami. Zgodnie z...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1458


Temat: Ekologia a rozwój
... zainteresowanie zniszczy obiekt zainteresowania), ale także zanieczyszczenie mórz odpadami komunalnymi, produktami ropopochodnymi itp... Dość tragiczne, zważywszy na piękno tych miejsc
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=411


Temat: Komputery z kurnika
... brzmi to dość dziwnie, z ekologicznego punktu widzenia nowa technologia byłaby wręcz idealnym rozwiązaniem. W tej chwili resztki pierza to kłopotliwe odpady. W samych tylko Stanach Zjednoczonych po zjadanym drobiu pozostaje...
Źródło: goldhand.com.pl/rtv/viewtopic.php?t=2460


Temat: ROLBORDERY
sobie sprawy, że ze wszystkich awarii i wypadków prowadzących do zanieczyszczenia gleby i gruntu, a w konsekwencji zanieczyszczenia wód gruntowych niemal 40 %, to zdarzenia z węglowodorami ropopochodnymi, czyli z czyli ... substancjami ropopochodnymi środowiska wodno – gruntowego jest na ogół trudna i kosztowna.” cytat z opracowania dr inż. Tadeusz Solecki „Techniki i technologie usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntu i wód gruntowych” źródło: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2005/tsolecki.pdf To tak ku przestrodze i do małego namysłu. Ropopochodne to również asfaltopodobne w tym lepiki...
Źródło: forum.poradnikogrodniczy.pl/viewtopic.php?t=1611


Temat: Nr spr 140/07 Czyszczenie zbiorników paliwowych - 11 szt.
po-siadać te uprawnienia w dniu składania oferty? Zamawiający odpowiada: Ad 1. Przewidywane ilości odpadów to: ze zbiornika 3’000 m3 – ok. 1’500 l; ze zbiorników 100 m3 – ok. 1’500 l...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2096


Temat: 50/2010 Usługa w zakresie wymiany zasuw i czyszczenia zbior.
... zasuw i czyszczenia zbiorników). Natomiast Wykonawca utylizuje odpady na własny koszt i we własnym zakresie w zakładach zajmujących się taką działalnością (tj. odbiór, transport i utylizacja odpadów). DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5070


Temat: przetarg nieograniczony - nr sprawy: INFR/154/200
Wrocław, 24.12.2009 r. Wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę okresowego przeglądu i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników szlamowych zamontowanych w kompleksach będących w administracji WAK we Wrocławiu. Nr sprawy: ... w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączenia wydanych przez właściwy organ pozwolenia na wytwarzanie odpadów o kodzie 13 05 08, Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), art. 17 pkt. 1 tylko wytwórca odpadów prowadzący instalacje jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Ani separator ani osadnik nie jest instalacją. Więc do prowadzenia działalności jak w przedmiocie zamówienia wymagana jest decyzja zezwalająca na ... 1: Ad.1. Wszelkie odpady powstałe w separatorach (kod 13 05 08) powinny być usuwane i unieszkodliwiane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wystąpi jako wytwórca odpadów nie prowadzących instalacji. Treść...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4794


Temat: Ochrona pośrednia ujecia wody- nie mogę nic znależć
6) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych; 7) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu; 9)111) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 10) mycie pojazdów mechanicznych; 11) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk; 12) lokalizowanie nowych ujęć wody; 13) lokalizowanie cmentarzy...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=86619


Temat: krokwie zamiast podkładów - ile wytrzymają?
... nie tylko ????? mimo że każde dziecko wie jaki to g...:evil: a już nie wspomnę Prawo w służbie przyrody Recykling olejów, a także zużytych akumulatorów reguluje ustawa o odpadach z 27...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=61421


Temat: Informacje prasowe
... jest uniezależnienie Europy od paliw ropopochodnych. – Paliwo nowego typu nie będzie droższe od tradycyjnych źródeł energii takich jak olej napędowy, czy benzyna – twierdzi Stanisław Łętkowski, dyrektor biura handlowego Pomorskiej...
Źródło: komunikacja-torun.pl/forum/viewtopic.php?t=426


Temat: Odpady z letnickiego górotworu w żwirowni koło Skarszew
SKARSZEWY: (NIE)GROŹNE ODPADY Ciężarówki z odpadami trafiły do Wolnego Dworu, w gminie Skarszewy, na początku 2009 roku i posłużyły do rekultywacji byłego wyrobiska żwirowni. Odbywało się to w ramach planowej likwidacji zwałowiska ziemi i kamieni z terenu budowy Baltic Areny w Letnicy. W gminie zaczęto jednak obawiać się, że odpady te mogą być szkodliwe i w ub.r. doszło do kontroli przeprowadzonej przez ... firmę, która zajęła się badaniami głębszych warstw odpadów, na co przeznaczono w budżecie Skarszew łącznie 18 tys. złotych. Badania miały miejsce wiosną tego roku. Stwierdzono przekroczenia norm zawartości w niektórych punktach ... w wodzie podziemnej stwierdzono, w niektórych punktach, zawartość chromu i siarczanów. Zalecono okresowe badania kontrolne wód na tym obszarze. Mimo to w opracowaniu wyników badań stwierdza się, że odpady nie stanowią ... na byłym wyrobisku nie wszystko jest tak jak być powinno - mówi Andrzej Flis. - Poza tym w opracowaniu oszacowano, że do wyrobiska przywieziono ponad 75 tys. ton odpadów z Letnicy, ... poziomie! Norma to norma, a jej przekroczenie zawsze powinno skutkować jednym - działaniami zmierzającymi do usunięcia przyczyny powodującej to przekroczenie. Poza tym co ma znaczyć stwierdzenie, że odpady "nie stanowią nadzwyczajnego ... się, że do żwirowni w pobliżu Skarszew przywieziono nie 25 tys. ton odpadów (zanieczyszczona ziemia jest odpadem) z Letnicy, a 75 tys. ton ziemi zanieczyszczonej metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Takie odpady nie mogą być stosowane do rekultywacji o kierunku rolnym i rolno - wodnym, ponieważ nie odpowiadają standardom jakości dla gruntów rolnych. Krótko mówiąc, te 75 tys. ton zanieczyszczonej ziemi powinno...
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=1120


Temat: Wykonanie badań dozorowych cystern do 14 tys. Euro
ropopochodnych po czyszczeniu zbiorników we własnym zakresie. Termin wykonania zamówienia: 01 października 2008r do 31 października 2008 roku Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 2008 r. o godz. 12:00. Ofertę...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3364


Temat: Czyszczenie u legalizacja zbiorników paliwowych podziemnych-
oceny ilości odpadów, gdyż w chwili obecnej zbiorniki są zamknięte. 5. Kiedy ostatnio zbiorniki były czyszczone? Odp. W roku 1996. 6. Czy w obiekcie Stacja MPS Nr 1 w Poznaniu znajduje się sprawny ... w odrębnych przepisach, tj. wskaźnik – węglowodory ropopochodne – poniżej 15 mg/l – na wylocie separatora. 9. Czy Zamawiający dostarczy wodę do legalizacji zbiorników? Odp. Zamawiający zapewni wodę do legalizacji zbiorników. 10.Czy...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3329


Temat: ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie PN
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW ROPOPOCHODNYCH 1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58; telefon: 071/7663832, 071/7663425, 071/7663702 2. Tryb udzielenia ... na fax nr 071/7663701. 4. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie czyszczenia zbiorników - odbiór i utylizacja odpadów ropopochodnych nr sprawy: LOG/139/2007, CPV: 90122310-4 postępowanie o wartości poniżej 60 000 euro. Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień - czyszczenie zbiorników - odbiór i utylizacja odpadów. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających. 6. Termin wykonania zamówienia: 30.07.2007r. ... prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 16.07.08, wystawione przez Prezydenta Wrocławia; - pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna,...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1458


Temat: Legalizacja zbiorników pomiarowych do przechowywanych paliw
odpowiedzialność za utylizację pozostałości po czyszczeniu zbiorników oraz wody użytej do legalizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu ochronyśrodowiska i wydanie kart odbioru odpadów. Rzeczowy zakres prac: - Legalizacja przez Urząd ... do sucha ścian zbiornika; po legalizacji: usunięcie wody, wytarcie do sucha ścian zbiornika, wymiana uszczelek włazów na skręcenie włazów zbiorników / - Obsługa legalizacji – legalizacja wodna, - Utylizacja odpadów ropopochodnych i wody oraz wydanie kart odbioru odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04 2001 r.( Dz. U. nr 62, poz. 627) z późn. zmianami. 4.Zamawiajacy nie dopuszcza składania...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2112


Temat: Czyszczenie zbiorników paliwowych
prawa zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi? 10. Czy oferent może wnieść wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie odmiennej od pieniężnej jak np. gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa? 11. Czy na obiekcie w ... zostanie najpóźniej opróżniony do dnia 07.06.2010 r. 6. Skład Kraśnik nie posiada separatora czy też osadnika ropopochodnych. 7. Na terenie Składu Kraśnik znajduje się sieć hydrantowa z której będzie można skorzystać. Zasady opłaty...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5010


Temat: przetarg nieograniczony - nr sprawy: INFR/154/200
selektywnego wytwarzania odpadów ani rozdziału odpadów niebezpiecznych, w związku z powyższym wytwarzane są tylko odpady z mycia urządzeń o kodzie 13 05 08. Z uwagi na oddalenie protestu w tej części,...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4794


Temat: Spotkanko na wystawy moto. Kalendarz imprez Lublin
CNG, LPG i LNG, wyposażenie warsztatów i myjni samochodowych, systemy ochrony środowiska, regeneracji wody i utylizacji odpadów, logistyka, sklep, bar oraz infrastruktura towarzysząca oraz inne usługi dla stacji paliw. 22-23 maja Tuning...
Źródło: motolub.jun.pl/viewtopic.php?t=289


Temat: Wątek ekologiczny
się do poprawy bilansu energii. Wspomniałem o marnującym się olbrzymim potencjale energii w rolnictwie i leśnictwie. Rzecz dotyczy odpadów w produkcji rolnej, głównie słomy. Tej ilość wynosi najmniej wagowo tyle ile...
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=5094


Temat: Co można zrobić z trocin ?
przypadku organ wydający zezwolenie na wytwarzanie odpadów cofa je bez odszkodowania, co oznacza w praktyce zamknięcie warsztatu. Ze względu na brak szczegółowych centralnych danych statystycznych, jako bazę do rozważań w zakresie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=124818


Temat: 74/2010 Usługa w zakresie czyszczenia i legalizacji zbiornik
kwietnia 2001r. czyszczący zbiorniki jest wytwórcą odpadów, a wytwórca odpadów musi uzyskać decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Czy wykonawca powinien dołączyć do oferty decyzję zawierającą „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” na ... siłowe? 5. Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. czyszczący zbiorniki jest wytwórcą odpadów, a wytwórca odpadów musi uzyskać decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Czy wykonawca powinien dołączyć do oferty decyzję zawierającą „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” na terenie powiatu w którym znajdują się zbiorniki? 6. Jaką cenę mediów (wody, elektryczności) należy przyjąć do oferty? Zadanie nr 3 pkt 4: 1. Czy ... pola na którym znajdują się przedmiotowe zbiorniki znajduje się gniazdo siły, hydrant, separator lub osadnik ropopochodnych? 7. Czy opłaty za legalizacje mają być wliczone do oferty? 8. Ile listew pomiarowych należy dostarczyć zamawiającemu? ... do oferty decyzji zawierającej „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” na terenie powiatu w którym znajdują się zbiorniki. 5. Cena wody za 1m³ wynosi 2,82 zł. brutto , elektryczności 1 kWh wynosi 0,60 zł. ... do oferty decyzji zawierającej „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” na terenie powiatu w którym znajdują się zbiorniki. 6. Cena wody za 1m³ wynosi 2,22 zł brutto. , elektryczności 1 kWh wynosi 0,60 zł. ... ilość medium – wodę – odpłatnie. 6. W okolicy pola na którym znajdują się przedmiotowe zbiorniki jest gniazdo siły i hydrant natomiast nie ma separatora ani osadnika ropopochodnych. 7. Opłaty za legalizacje mają...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5281